Nginx – proste zabezpieczenie WordPress

Nginx – proste zabezpieczenie WordPress

 

zabezpieczenie wordpressPopulary skrypt blogowy jest jednym z najczęściej atakowanych w sieci, w poniższym wpisie pokażemy jak można wykonać proste zabezpieczenie WordPress. Całość polegać będzie na dodaniu do konfiguracji Virtualhosta kilku wpisów blokujących niebezpieczne zapytania:

  1. Blokada wszystkiego z kropką z przodu np. .htaccess
location ~ /\. {
 deny all;
 }

2. Blokada wykonywania skryptów PHP w katalogach:

location ~* ^/wp-content/.*.(php|phps)$ {
 deny all;
}
     location ~* ^/wp-includes/.*\.(php|phps)$ {
      internal;
     }

3. Blokada odczytu różnych rozszerzeń plików ( tu można dostosować  pod własne wymagania ):

location ~* ^/wp-content/.*.(txt|md|exe|sql|sh|pl|py|zip|rar|gz|tar.gz)$ {
 deny all;
 }

4. Blokada dostępu do logowania, możemy ją zrobić na dwa sposoby, dodatkowa autoryzacja na podstawie IP lub hasła. Do każdego z wpisów musimy dodać konfiguracje fastcgi wymaganą do uruchomienia PHP, tą możemy skopiować z głównego location i może ona wyglądać tak:

Autoryzacja IP:

location ~ ^/(wp-admin|wp-login\.php) {
 location ~ \.php$ {
 try_files $uri =404;
 include /etc/nginx/fastcgi_params;
 fastcgi_pass 127.0.0.1:9001;
 fastcgi_index index.php;
 fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
 allow IP1;
 allow IP2;
 deny all;
 }

Autoryzacja hasłem:

location ~ ^/(wp-admin|wp-login\.php) {
 location ~ \.php$ {
 try_files $uri =404;
 include /etc/nginx/fastcgi_params;
 fastcgi_pass 127.0.0.1:9001;
 fastcgi_index index.php;
 fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
 auth_basic "Login";
 auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
}

Oczywiście składania pliku .htpasswd jest taka sama jak dla Apache i możemy ją wygenerować samemu lub programem pochodzącym z Apache:  htpasswd ( dla Debian: apt-get install apache2-utils dla Centos: yum install httpd-tools ).

Blokadę możemy rozszerzyć o plik xmlrpc.php który jest często wykorzystywany w Atakach. Wystarczy wtedy zmienić zawartość zmiennej location na:

location ~ ^/(wp-admin|wp-login|xmlrpc\.php) {

 

Dodatkowymi zabezpieczeniami może być wyłączenie niebezpiecznych funkcji w PHP oraz aktywacją open_basedir ( w przypadku środowisk bez chroot’owanch kont ).

Zabezpieczenie WordPress może odbyć się również w bardziej profesjonalny sposób z wykorzystaniem rozwiązań WAF ( Web Application Firewall ) dla Nginx mamy do dyspozycji mod_security mod_security oraz Naxsi.

W przypadku problemów z bezpieczeństwem aplikacji internetowych i chęcią ich zabezpieczenia za pomocą m.in. mechanizmów WAF, zapraszamy do kontaktu: https://netfs.pl/kontakt